☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 95/2018  απόφαση με ΑΔΑ: 6ΦΒΓΟΛΜΠ-Ρ3Λ του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.875,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 94/2018  απόφαση με ΑΔΑ: 669ΜΟΛΜΠ-ΖΥΗ του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Ιατρό Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.875,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 69η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του προσωπικού της Επιχείρησης, τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των δομών Κ.Δ.Α.Π., του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», του Γυμναστηρίου και της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 68η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα οι δομές «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» θα προβούν σε διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ» στις 23 Μαΐου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό θα παρατεθεί γεύμα δέκα (10) ατόμων μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η υπηρεσία θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15/05/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια χιλίων (1000) σακιδίων πλάτης διαφόρων χρωμάτων (από πολυεστέρα) με κορδόνι, διάστασης 34Χ45 εκ. με εκτύπωση μεταξοτυπίας για την συμμετοχή των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο «ECO FESTIVAL» του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί στην διοργάνωση εκδηλώσεων με την ανάθεση της  εκτύπωσης διαφημιστικού υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, κλπ) και μπάνερ. Συγκεκριμένα η ανάθεση αφορά: 1) την συμμετοχή των Κ.Δ.Α.Π. στο ECOFESTIVALτου Δήμου Σερρών από 22-24 Μαΐου, 2) την ενημερωτική εκδήλωση των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας»με θέμα: «Σακχαρώδης διαβήτης , αρτηριακή υπέρταση και λοιποί παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου» στις 23 Μαΐου 2018 και 3) τηνσυνδιογάνωση με τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Ν. Σερρών της εκδήλωσης «14ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Βορείου Ελλάδος»στις 16 Ιουνίου 2018 , σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 60η-61η-75η/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε μίσθωση μικρού λεωφορείου 23 θέσεων για τη μεταφορά και συμμετοχή των παιδιών του Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ σε εκδήλωση στις 25 Μαΐου 2018, στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε μίσθωση λεωφορείου 50 θέσεων για τη μεταφορά της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Καλαμαριάς, για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών στις 29 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€  συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί στην προμήθεια υλικών και την τοποθέτησή τους για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του υπογείου του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2018  απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.484,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να αποστείλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 4 Απριλίου του έτους 2018 και ώρα 12:00 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας.

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _1_.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _1_.pdf[ ]133 kB
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση  για τη σύνταξη μελέτης τεχνικού φακέλου σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των δύο (2) ανελκυστήρων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2018  απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.711,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να αποστείλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 3 Απριλίου του έτους 2018 και ώρα 12:00 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας.
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα αφορά το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της .

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]87 kB
Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.14/2018 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Αρχιμουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Σερρών.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράωρης απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2017-2018).

Περισσότερα...

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την  «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΕΤΟΥΣ 2018» . Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 22.300,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.15.6471.03 & ΚΑ 02.15.6471.10 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Κούλουμα Καθαρής Δευτέρας), για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και εδέσματα για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου-Εθνική επέτειο  25η Μαρτίου, για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018”.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2017-2018).

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 152/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή αθλητικών χορών σε ενηλίκους του Γυμναστηρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.153/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Μουσικού για την λειτουργία της Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο του Δήμου Σερρών.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 20-12-2017 ΕΩΣ 03-01-2018» μέχρι του ποσού των εξήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (68.962,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.151/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Αρχιμουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Σερρών.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 139/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.138/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Κεραμίστα ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 140/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού στο πλαίσιο της «Πολιτείας των Ευχών» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μέχρι του ποσού των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (69.936,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 3η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Συνημμένα αρχεία:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ».

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και των εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών διάρκειας έως τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών.

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017”.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (13.452,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (www.serres.gr) και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. - Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών (Δ.Θ.Κ.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2016 -2017» μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (10.405,94€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάθεση σε Αρχιμουσικό της λειτουργίας της Φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Σερρών και της παιδικής χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο» μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Περισσότερα...

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ» συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα...

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων» συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # 25.000,00€ # (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών και με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 132/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ.134/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Κεραμίστα ως εκπαιδευτή τουλάχιστον 3 τμημάτων και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και προβολής όλων των δράσεών του και συμμετοχής του στις εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών και των τοπικών φορέων.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...