☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των προμηθειών-υπηρεσιών για την «Διαμόρφωση και κατασκευή εξωτερικού χώρου και οικίσκων της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2019».