☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2020»