☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί στην προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,έτους 2020» για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, του προγράμματος «Βοήθεια στο ΣΠΊΤΙ», του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» και για τις ανάγκες της Γραμματείας της Επιχείρησης για το έτος 2020, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.