☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.»