☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.»