☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια αθλητικού υλικού και συγκεκριμένα στην προμήθεια ποδηλάτων που απευθύνεται στα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. που δικαιούνται voucher, στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2020-2021, με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.