ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών διοργάνωσης των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2023-2024”» προϋπολογισμού
214.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 265.360,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σας παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε με γραμματοσειρά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5 στιγμών και να μας στείλετε
αποδεικτικά στοιχεία (τα αντίστοιχα φύλλα της δημοσίευσης εις τριπλούν).
κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών διοργάνωσης των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2023-2024”» προϋπολογισμού
214.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 265.360,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σας παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε με γραμματοσειρά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5 στιγμών και να μας στείλετε
αποδεικτικά στοιχεία (τα αντίστοιχα φύλλα της δημοσίευσης εις τριπλούν).

εδώ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

εδώ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,
ΜΕΣΩ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
“ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024»
(Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 258124)
Αριθμός Διακήρυξης: 3421/90-2023
Προϋπολογισμός: 214.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 265.360,00€ με Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή: Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

εδώ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα