Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα µε την αριθµ. 578/2019 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.∆Η.Σ.) διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. – Διοικητικό συμβούλιο

Ορισμός µελών για τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.∆Η.Σ.):

 1. Ταΐρης Γεώργιος, ∆ηµ. Σύµβουλος, Πρόεδρος ∆/κού Συµβουλίου, µε αναπληρώτρια τη Δηµ. Σύµβουλο κ. Πάνου Σωτηρία
 2. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, ∆ηµ.Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος ∆/κού Συµβουλίου
 3. Κωνσταντίνος Ίντος, Δημ.Σύμβουλος, μέλος
 4. Καρασουλτάνη Σιάκκα Χρυσούλα, ∆ηµ. Σύµβουλος, μέλος
 5. Χράπας Παντελής, Δημ.Σύμβουλος, μέλος
 6. ∆ηµητρίου Ιωάννα, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Ν. Σερρών, μέλος
 7. Καφανά Φανή, εργαζόμενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση, μέλος
 8. Ανατολάκη Συρματένια, δημότισσα, μέλος
 9. Δρόντσας Κωνσταντίνος, Τοπ. Σύμβουλος, μέλος
 10. Κατσαρίδου Ελένη, δημότισσα, µέλος
 11. Τσιρίκας Κωνσταντίνος, δημότης, μέλος