ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ : Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                                                                                                                                   

H Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών με ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας  για τις ανάγκες των εργαζομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται έως του ποσού των 1.500,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει συγκεκριμένα  τον ΚΑ 02.15.6112, του προϋπολογισμού 2023 & 2024 της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

ΕΔΩ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα