Συνεδριάσεις Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ. – Αρ. Πρωτ.: 847

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/τ.Α’/09-07-021) για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

Δείτε εδώ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα