Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερρών

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η 41η τακτική μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ. κατάθεσης ΠΡ 13/25-02-2021 Προσφυγή του Δημητρίου Μοσχολιού κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ. κατάθεσης ΠΡ 290/19-12-2019 Προσφυγή του Αποστόλου Γανίτη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 284/16-12-2019 Προσφυγή του Αλέξανδρου Τσακιρίδη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 11/20-01-2020 Προσφυγή της εταιρίας Ι.Ζαραφίδης – Μ.Χατζηπαζαρλής Ο.Ε. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 38/11-3-2020 Προσφυγή της εταιρίας SINATRA MON IKE κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 98/04-08-2020 Προσφυγή της εταιρίας SINATRA MON IKE κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 136/16-10-2020 Προσφυγή της εταιρίας SINATRA MON IKE κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 30/28-2-2020 Προσφυγή της εταιρίας ΜΑΝΤΑΜ IKE κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 262/19-11-2021 Προσφυγή του Στέργιου Καλαϊτζή κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 10ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 4/29-1-2021 Προσφυγή της Αθανασίας Καραγιάννη Στέργιου Καλαϊτζή κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 11ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 8/15-1-2021 Προσφυγή του Βασίλειου Δόξα κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 12ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 23/17-2-2020 Προσφυγή της Φωτεινής Στοϊκούδη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 13ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 283/16-12-2019 Προσφυγή του Συμεών Παιγουτλίδη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 14ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 285/16-12-2019 Προσφυγή της Ευριδίκης Ανεσιάδου κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 15ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 2/14-1-2021 Προσφυγή του Αναστάσιου Κανακάρη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 16ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.εισαγωγής ΠΡ 41/13-03-2020 Προσφυγή του Αντωνίου Μουρατίδη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 17ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην με αρ.κατάθεσης ΠΡ 50/15-05-2020 Προσφυγή του Άγγελου Κάντιου του Στεφάνου κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 » και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του πρακτικού 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή του τμήματος Α για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Σερρών έτους 2021», και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ενστάσεων επί ένστασης κατά της αρ.570/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτικών Οχημάτων Δήμου Σερρών».
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, των όρων διακήρυξης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής», προϋπολογισμού 1.320.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθμ. 9805/19-03-2021 σύμβασης για την «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών», κατά τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα έως την 19-3-2022.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθμ. 5839/24-02-2021 σύμβασης για την «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ) », κατά τρεις (3) μήνες και συγκεκριμένα έως την 24-1-2021.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019».
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών».
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σερρών και καθορισμός ποσού εγγραφής ως συνδρομητής για το έτος 2022, σε εφημερίδες και περιοδικά.
ΘΕΜΑ 27ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
ΘΕΜΑ 28ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 7 Οκτωβρίου 2021, με προορισμό το Αεροδρόμιο, για την παραλαβή του Δημάρχου Σερρών μετά από την επιστροφή του από την Αθήνα και την επίσκεψή του στο Υπ. Εσωτερικών και Υποδομών.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8528 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 8 Οκτωβρίου 2021, με προορισμό την Τράπεζα Τροφίμων στην Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά τροφίμων για την Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4521 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις 13 Οκτωβρίου 2021, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για τη επισκευή του ως άνω απορριμματοφόρου.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 124,00 € με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης χώρων (μίσθια), εντός των Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή Ανιθαγενών Σερρών, στην Εφημερίδα “Ελεύθερο Βήμα”.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 114,08 € με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 364 σχολικού αγρού, του αγροκτήματος Επταμύλων, στην Εφημερίδα “Σημερινή”.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 168,64 € με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 337 σχολικού αγρού, του αγροκτήματος Χριστός, στην Εφημερίδα “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 148,80 € με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 1137 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σερρών, στην Εφημερίδα “Σερραϊκό Θάρρος”.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 881,64 € με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των Εφημερίδων “Καθημερινός Παρατηρητής”, “Ελευθερία”, και “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων».
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.050,28 € με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των Εφημερίδων “Καθημερινός Παρατηρητής”, “Ελεύθερο Βήμα” και “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ”, για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναμόρφωση παιδικής χαράς για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων».
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.302,00 € με Φ.Π.Α., για την πληρωμή της Εφημερίδας “Ελεύθερο Βήμα”, για τη δημοσίευση της αρ. 1015/2021 Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 111,60 € με Φ.Π.Α., για την πληρωμή της Εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”, για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης χορήγησης βραβείων του Κληροδοτήματος «Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου».

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα