Διαγωνισμός

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση  :  Εθνικής Αντιστάσεως 34

Τηλ                       :  23210-68910

Fax                       :  23210-68909

E-mail                  : kediser@gmail.com

Σέρρες, 22/10/2021

Αριθμ. Πρωτ.:  3223

      

ΠΡΟΣ

1. Σερραϊκό Θάρρος

ενταύθα

2. Ελεύθερο Βήμα

Ενταύθα

3. Φωνή της Βισαλτίας

Ενταύθα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών για διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2021”» προϋπολογισμού 209.185,00€ χωρίς ΦΠΑ & 259.389,40€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σας παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε με γραμματοσειρά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5 στιγμών και να μας στείλετε αποδεικτικά στοιχεία ( τα αντίστοιχα φύλλα της δημοσίευσης εις τριπλούν).

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης επιβαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3801/2009  άρθρο 46 «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» και θα ανέρχονται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 165/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έως του ποσού των 130,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση διαφωνίας να μας ενημερώσετε πριν την δημοσίευση.

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Πρόεδρος

Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών για διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2021”»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών για διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2021”» προϋπολογισμού 209.185,00€ χωρίς ΦΠΑ & 259.389,40€ με ΦΠΑ, με Συστημικό αριθμό 141802 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 22/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 7-11-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29- 5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 11/11/2021.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης www.kedis.gr. στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς: https://promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Πρόεδρος

Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες

Τηλ: 23210 68900, 23210 68910

Fax: 23210 68909

e-mail: kediser@gmail.com

Σέρρες, 22/10/2021

Αριθ. Πρωτ:3224

Αριθ. Απόφασης 106/2021

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το θεσμικό πλαίσιο της παρ.1.4 της παρούσης.
  2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Την 100/2021 ΑΔΑ:ΨΔ52ΟΛΜΠ-9Κ6, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2021”ποσού 185,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.389,40€ με ΦΠΑ.
  4. Την αριθ. 19/2021 εγκεκριμένη μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών.
  5. Το αριθ. 3135/15-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009371885) πρωτογενές αίτημα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).
  6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. 346 πρωτ. 3137/15-10-2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ009372959 2021-10-15.
  7. Την υπ. αριθ. 100/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΨΔ52ΟΛΜΠ-9Κ6 για την έγκριση: της μελέτης με αριθ. 19/2021 και τον καθορισμό των όρων διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς
  8. Την αριθ. 100/2021 ΑΔΑ:ΨΔ52ΟΛΜΠ-9Κ6 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού από 000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και άνω του έτους 2021.”

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό   Διαγωνισμό,   διενέργειας   παροχής   υπηρεσιών   και   προμηθειών   για

«Διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2021”» σύμφωνα με την αριθ. 19/2021 μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προϋπολογισμού 209.185,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.389,40€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη

 

αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας/προμήθειας.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα