Διαγωνισμός

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Εθνικής Αντιστάσεως 34

Τηλ        : 23210-68910

Fax: 23210-68909

Email: kediser@gmail.com                                                                                                Σέρρες, 05/11/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 3387

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών σε Εικαστικό -Κεραμίστα ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», ποσού 10.988,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Παροχή υπηρεσιών σε Εικαστικό -Κεραμίστα ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου

«ΑΡΤΙΟ» προϋπολογισμού 10.988,00€ χωρίς ΦΠΑ, με Συστημικό αριθμό 142639 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 05/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 21-11-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29- 5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 25/11/2021.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης www.kedis.gr. στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς: https://promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Η Πρόεδρος

Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες

Τηλ: 23210 68900, 23210 68910

Fax: 23210 68909

e-mail: kediser@gmail.com

Σέρρες, 05/11/2021

Αριθ. Πρωτ: 3386

Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών σε Εικαστικό -Κεραμίστα ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», ποσού 10.988,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης 109/2021

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το θεσμικό πλαίσιο της παρ.1.4 της παρούσης.
  2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Την 107/2021 με ΑΔΑ: ΩΘΘΞΟΛΜΠ-45Ψ, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση σε Εικαστικό -Κεραμίστα ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», ποσού 988,00€ χωρίς Φ.Π.Α..
  4. Την αριθ. 20/2021 εγκεκριμένη μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών.
  5. Το αριθ. 3372/04-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009480691) πρωτογενές αίτημα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).
  6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. 376 πρωτ. 3375/04-11-2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ009481001 2021-11-04.
  7. Την υπ. αριθ. 107/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΘΘΞΟΛΜΠ-45Ψ για την έγκριση της μελέτης με αριθ. 20/2021 και τον καθορισμό των όρων διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς
  8. Την αριθ. 2/2021 με ΑΔΑ: 6ΣΖ3ΟΛΜΠ-1ΡΨ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού από 000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και άνω του έτους 2021”.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, διενέργειας παροχής υπηρεσιών σε Εικαστικό-Κεραμίστα ως εκπαιδευτή τουλάχιστον τεσσάρων (4) τμημάτων των τριών (3) ωρών και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και προβολής όλων των δράσεων του και συμμετοχής του στις εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών και των τοπικών φορέων, σύμφωνα με την αριθ. 20/2021 μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προϋπολογισμού 10.988,00€ χωρίς ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα