Αναβάλλονται η 3η και 4η συνεδρίαση του Δ.Σ. Σερρών

Στις 7/2/2022 η λογοδοσία του Δημάρχου Σερρών

 

“Σύμφωνα με την ΣΧΕΤ: Η αριθμ.3/13-01-2022  πρόσκληση μας.

 Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΣ: 579/2011) σύμφωνα με τις οποίες: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

         Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρω βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας της νόσησης με covid-19 του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, η παρουσία του οποίου κατά την συνεδρίαση του απολογισμού πεπραγμένων 2020 είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, αναβάλλεται η διεξαγωγή της  προγραμματισθείσας 3ης ειδικής μεικτής συνεδρίασης που είχε ορισθεί την Δευτέρα 31-01-2022, στην αίθουσα της ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΑΣΤΕΡΙΑ) με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής αρχής, έτους 2020».

          Νέα ημερομηνία ορίζεται η 7η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην ίδια αίθουσα και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής.”

 

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

Αναβολή και μετάθεση ώρας της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

“ΣΧΕΤ: Η αριθμ.4/28-01-2022  πρόσκληση μας.

 

                     Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΣ: 579/2011) σύμφωνα με τις οποίες: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

         Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρω βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας της νόσησης με covid-19 του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, η παρουσία του οποίου κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, αναβάλλεται η διεξαγωγή της  προγραμματισθείσας 4ης  μεικτής συνεδρίασης που είχε ορισθεί την Τετάρτη 02-02-2022, στην αίθουσα της ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΑΣΤΕΡΙΑ).

          Νέα ημερομηνία ορίζεται η 4η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής.”

 

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα