Διακήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Ανάδοχου Μίσθωσης και Εκμετάλλευσης του Αναψυκτήριου του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών (Ορθή Επανάληψη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Η φράση “κλειστές προσφορές”, που αναφέρεται στην περίληψη της Διακήρυξης 1/2022 της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. χρησιμοποιείται με διευρυμένη έννοια και ουσιαστικά αφορά στους “κλειστούς φακέλους”, που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα περιέχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως απαριθμώνται στο σώμα της διακήρυξης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν πριν την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να θεμελιωθεί το δικαίωμα της συμμετοχής τους σε αυτή. Η δημοπρασία είναι ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ μέχρι αναδείξεως του πλειοδότη και σε καμία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν “κλειστή” οικονομική προσφορά πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Επίσης, σε όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό και επικοινωνούν με την γραμματεία της επιτροπής ή προσέρχονται για να παραλάβουν την σχετική διακήρυξη δίνονται σαφείς διευκρινήσεις και οδηγίες για τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με βάση:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 192 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
  2. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 – ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
  3. Την υπ ́ αριθ. 76/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΑ: ΩΑΥΣΩ10-ΠΔΡ)
  4. Την με αριθ. 47/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών» (ΑΔΑ: 656ΦΟΛΜΠ-2Υ9)

προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (www.kedis.gr) και υποβολή κλειστών προσφορών για την Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών (Δ.Θ.Κ.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή δημοπρασιών, την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις αυτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματέα της επιτροπής δημοπρασιών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68915, 23210 68900, 23210 68910)

Κατεβάστε τη διακήρυξη(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), πατώντας τον σύνδεσμο.

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πρόεδρος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα