Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (www.serres.gr) και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 6η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 14:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα