Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού στο πλαίσιο της «Πολιτείας των Ευχών» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μέχρι του ποσού των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (69.936,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 3η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα