Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για μίσθωση μικρού λεωφορείου 23 θέσεων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε μίσθωση μικρού λεωφορείου 23 θέσεων για τη μεταφορά και συμμετοχή των παιδιών του Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ σε εκδήλωση στις 25 Μαΐου 2018, στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε μίσθωση λεωφορείου 50 θέσεων για τη μεταφορά της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Καλαμαριάς, για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών στις 29 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€  συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α..

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα