Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 95/2018  απόφαση με ΑΔΑ: 6ΦΒΓΟΛΜΠ-Ρ3Λ του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.875,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα