Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

                                                                                    ΠΡΟΣ 

                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο                                                                                                    

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής ντουλάπας δαπέδου MIDEA MFM – 48HRFN1, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 3.000,00€  συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α..

Η κλιματιστική ντουλάπα δαπέδου MIDEA MFM – 48HRFN1 θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Τύπος Συσκευής Inverter

• Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) 48000

• Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Βtu/h) 51200

• Wifi Όχι

• Iσχύς (Btu/h – Kw/h) 50.000 – 14

• Ψυκτικό Υγρό R-410A

• Ρεύμα Λειτουργείας Θέρμανση (Α) 6.9

• Ρεύμα Λειτουργείας Ψύξη (Α) 7.9

• Ακουστική Πίεση (dB(A)) 62

• Διαστάσεις (mm) 938x392x1369

• Βάρος (kg) 102

• Τροφοδοσία ισχύος (Ph-Volt-Hz) 3~/380-415V/50/60Hz

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.

 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα  απορρίπτεται. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 02.15.7131 του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2018. 

 

 

Ο προϊστάμενος 

Ταμειακής Υπηρεσία

 

Τερζής Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα