Διακήρυξη 10/2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός με Θέμα «Παροχή Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για τα έτη 2019-2020”. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 56.440,00 € (πενήντα έξι χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τον ΚΑ  02.15.6115 «Αμοιβές Λογιστών» εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2019 και θα προβλέπεται και στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., χρήσης 2020 .                                                                                                                               

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 19/12/2018).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1, (11) του Ν.4412/2016 δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά τις απαιτούμενες από το διαγωνισμό υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, θα αναρτηθούν στην εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. www.kedis.gr.

 

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Βασίλειος Τερζής

Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα