Διακήρυξη για Μίσθωση Αποθηκευτικού Χώρου

Σ

έρρες, 07 Δεκεμβρίου 2018

 Αριθ. Πρωτ: 3264

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με βάση:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 192 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 – ΦΕΚ 77Α

/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση 

πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Την με αριθ. 184/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ «Έγκριση 

διενέργειας δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων 

του, που αφορά την μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των 

αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ» (ΑΔΑ: Ω9ΨΔΟΛΜΠ-ΓΡΟ)

προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (www.kedis.gr) και υποβολή προσφορών, για την 

μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, με 

κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντίτιμο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εθνικής Αντίστασης 

34, 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών ,η οποία ορίστηκε με την υπ’ 

αριθμό 184/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Η τελική ημερομηνία-

ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

μ.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις αυτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εθνικής Αντίστα-

σης 34, Σέρρες 3

ος όροφος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες{τηλ.23210-68900)

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

Τερζής Βασίλειος

Πρόεδρος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα