Πρόσκληση Δ.Σ.

Σέρρες 07/02/2019

Αρ. Πρόσκλησης: 2

Αρ. Πρωτ.: 359

 

 

ΠΡΟΣ

 

Γρηγοριάδη Χρήστο

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Αναστασιάδη Ηλία

Κηπουρού Μαριάνθη

Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

Κατσαρίδου Ελένη

Παναγιωτίδου Σοφία

Πολυχρόνη Λάμπρο

 Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο  

Έγκριση ή μη διαγραφής απαιτήσεων που εμφανίζονται στο ισοζύγιο της πρώην Κ.Ε.Κ.Α.Σ.

 

Θέμα 2ο 

Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 897/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών και της υπ΄ αριθ. 39/2019 απόφασης Δημάρχου, που αφορούν τη χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018

 

Θέμα 3ο 

Έγκριση αποστολής αιτήματος προς έγκριση ΠΥΣ 33/2006, που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2019

 

Θέμα 4ο 

Έγκριση των όρων και των τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., έτους 2019.

 

Θέμα 5ο

Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την κίνηση του λογαριασμού.

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Τ.Κ. Κάτω Καμήλας της εκδήλωσης «Καρναβάλι 2019».

 

Θέμα 7ο 

Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου για τη λειτουργία των γυμναστηρίων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, βάσει της παρ. 1, άρθρου 5 του Π.Δ. 219/2006. 

 

Θέμα 8ο 

Έγκριση δημιουργίας συνδέσμου (banner) στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέ-λεσης εργασιών

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Τερζής Βασίλειος

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα