Οικονομική πρόσκληση για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και λοιπών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και λοιπών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», των Κ.Δ.Α.Π. και του κεντρικού κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)

Τα κάτωθι έγγραφα:

  1. Το Πρωτογενές αίτημα με αριθ. 975/22-04-2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004838449
  2. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 284/31-01-2019
  3. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 977 – Α/Α127 – 22-04-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΒΔΥΟΛΜΠ-816 και ΑΔΑΜ: 19REQ004839159).
  4. Την υπ’ αριθ. 5/2019 Μελέτη για την παρούσα προμήθεια. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα