Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μουσικά Όργανα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
  • Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)

Τα κάτωθι έγγραφα:

  • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 981/22-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004845300)
  • Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 982/24-04-2019
  • Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 993 – Α/Α129 – 23-04-2019
  • (Α.Δ.Α.: Ω3ΣΕΟΛΜΠ-ΗΑΖ και ΑΔΑΜ: 19REQ004846530).
  • Την ανάγκη προμήθειας μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2019.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα