Πρόσκληση για Προβολή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»

3.Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) 

 

Τα κάτωθι έγγραφα:

•Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1140-08/05/2019 (ΑΔΑΜ:19REQ004913946),

•Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1164/09-05-2019

•Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 167-09/05/2019

•Την υπ’ αριθ. 55/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για προβολή των εκδηλώσεων της Επιχείρησης, έτους 2019.

Ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών προβολής και προώθησης των δομών «Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., της Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης, της Σχολής Χορού και της Φιλαρμονικής Μπάντας της Επιχείρησης για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της ανάθεσης. 

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 3.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές .

 

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο pdf

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα