Πρόσκληση για Εκτυπώσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»

3.Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) 

 

Τα κάτωθι έγγραφα:

•Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1104-06/05/2019 (ΑΔΑΜ:19REQ004890077),

•Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1163/09-05-2019

•Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 166-09/05/2019

•Την υπ’ αριθ. 56/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για εκτυπώσεις έντυπου υλικού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης.

 

Ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση εργασιών εκτύπωσης έντυπου υλικού που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων των δομών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εικαστικό Εργαστήριο «ΑΡΤΙΟ», των Κ.Δ.Α.Π., του Γυμναστηρίου, της Σχολής Χορού και της Φιλαρμονικής Μπάντας), των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Πολιτιστικό Καλοκαίρι-Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση) καθώς και αυτών που συνδιοργανώνει για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας. 

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 8.567,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές .

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο pdf

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα