Ενημέρωση για εγγραφές σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί:

 • Μητέρες παιδιών και
 • Μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να καταθέσουν έως τις 28/06/2019  τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη),
ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα προκειμένου να ενταχθούν ως ωφελούμενες στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα τέκνα τους.

 • Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ενώ,
 • Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
Β) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή
Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: Οι Τακτικοί και Αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (Για αλλοδαπές χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ).
 • Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ της αιτούσας, μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου εξαμήνου. (Για πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών το πιστοποιητικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018. (Σε περίπτωση συζύγων που υπέβαλαν χωριστή δήλωση η αιτούσα πρέπει να προσκομίσει και το εκκαθαριστικό σημείωμα του συζύγου).
 • Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε μητέρα:

 

Για άνεργες:

 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου) ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας ή όταν αφορά ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνει την ανεργία
 • Εφόσον είναι άνεργος ο/η σύζυγος ένα από τα παραπάνω έγγραφα και για το/τη σύζυγο.

Για μισθωτές:

 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ., από την οποία θα προκύπτει το είδος (πλήρης ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και η συνέχεια της απασχόλησης.
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή το τελευταίο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4.

Για εργαζόμενη με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ., από την οποία θα προκύπτει το είδος και η συνέχεια της απασχόλησης.
 • Εργόσημο (και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών) ή σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Όσες απασχολούνται με τίτλο κτήσης: Αντίγραφο σύμβασης και Αντίγραφο Δήλωσης – Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.
 • Όσες απασχολούνται με Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο σύμβασης και Απογραφικό Δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.

Για αυτοαπασχολούμενες (ΟΓΑ):

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Για Ελεύθερες Επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Υπεύθυνη δήλωση  περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ επιπλέον των παραπάνω:

 • Αρχικό Καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του.
 • Πιστοποιητικό μη λύσης από το ΓΕΜΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε επιπλέον των παραπάνω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

Δικαιολογητικά Αναπηρίας:

 • Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Α’θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν τη 1/9/2011.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μητέρες θα πρέπει να έχουν μαζί ή να γνωρίζουν τους κωδικούς του taxisnet, το Α.Μ.Κ.Α τους (εκτύπωση ΑΜΚΑ) και το Α.Φ.Μ. το δικό τους και του συζύγου (καθώς και το ΑΜΚΑ του/των τέκνου/ων τους), για να είναι δυνατή η εισαγωγή στο σύστημα υποβολής αιτήσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και εγγραφές:

 • Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910 και 23210 68915. (εγγραφές για τα ΚΔΑΠ – 5ο Δημοτικό Σχολείο και ΚΔΑΠ – 19ο Δημοτικό Σχολείο)
 • Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354
 • Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
 • Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
 • Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125
 • Κ.Δ.Α.Π Προβατά Σερρών: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23210 88535.
 • ΚΔΑΠ – 2ο Δ.Σ.: Νιγρίτης 128, τηλ: 6974262265.
 • ΚΔΑΠ – 8ο Δ.Σ.: Κερασούντος 2, τηλ: 6974262263
 • ΚΔΑΠ – 18ο Δ.Σ.: Χ. Τρικούπη 34, τηλ: 6974262262
 • ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6974262261(για πληροφορίες)
 • ΚΔΑΠ – 20ο Δ.Σ.: Αν. Χρυσάφη 36, τηλ: 6974262260

Επίσης, πληροφορίες στο www.eetaa.gr
® Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για φορείς / δομές και ωφελούμενες μητέρες.
® Ειδική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
®Ανακοίνωση για τις αιτούσες

Οι μητέρες που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στις δομές ΚΔΑΠ – 5ο Δημοτικό Σχολείο και ΚΔΑΠ – 19ο Δημοτικό Σχολείο μπορούν να προσέρχονται στο κεντρικό κτήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Για όλες τις υπόλοιπες δομές οι εγγραφές γίνονται κατά τόπους.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα