Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)

Τα κάτωθι έγγραφα:

 • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1465/10-06-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005082429)
 • Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1466/10-06-2019
 • Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1469-Α/Α191(10-06-2019)
 • (Α.Δ.Α.: 6ΝΓΜΟΛΜΠ-52Λ και ΑΔΑΜ: 19REQ005082899).
 • Την ανάγκη προμήθειας μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2019.

Ανακοινώνει  ότι θα προβεί στην προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας , όπως προβλέπεται στην Μελέτη 10/2019 και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 5.810,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές .
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι προμήθειας να καταθέσουν οικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34, Σέρρες), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00π.μ. σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο προσφοράς) στο Παράρτημα Α της παρούσης και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (www.kedis.gr).
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών, 3ος όροφος, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών.
Μαζί με την οικονομική  προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να  καταθέσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα. Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(κύριας και επικουρικής).Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας.
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική  δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

 • Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς»,
 • Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
 • Ο αριθμός της πρόσκλησης,
 • Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
 • Τα στοιχεία του αποστολέα, ήτοι σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Πλαίσιο κειμένου: Στοιχεία προσφέροντος : ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ                           ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Πρόσκληση για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» Αριθ. Πρωτ.: …/…-06-2019 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης προσφορών:                            Τετάρτη 19-06-2019 και ώρα 12:00π.μ. «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η προμήθεια αφορά μουσικά όργανα και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ για το έτος 2019 (CPV: 37300000-1 «Μουσικά όργανα και μέρη τους»)
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται άμεσα, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση της προμήθειας μουσικών οργάνων, κατάλληλα συσκευασμένων, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο που θα υποδείξει η Επιχείρηση.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.810,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α: 02.15.7135, του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2019.

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 
Κωνσταντίνος Καρπουχτσής
Προέδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα