Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
  • Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)

Τα κάτωθι έγγραφα:

  • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1930/31-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005383169)
  • Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1931/31-07-2019
  • Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1958 – Α/Α 226/02-08-2019
  • (Α.Δ.Α.: 6Φ0ΟΟΛΜΠ-55Υ και ΑΔΑΜ: 19REQ005383442).

Ανακοινώνει  ότι θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών -προμήθειας για την διοργάνωση της 17ης Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης για το έτος 2019, που θα πραγματοποιηθεί στο Θερινό θέατρο του Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 05/09/2019 έως 08/09/2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας-προμήθειας.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα