Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Γυμναστή/στριας ως Υπεύθυνου για την Λειτουργία των Τμημάτων Γυμναστικής Ενηλίκων της Κ.Ε.Δ.Η.Σ.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.»

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα