Την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία προσλήψεων από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών του Μουσικού Φυτωρίου και του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Συνεχίζεται η κατάθεση των αιτήσεων, η οποία και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ), πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία α) με δύο (2) άτομα με ειδικότητα ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Μουσικού Φυτωρίου της επιχείρησης και β) με επτά (7) άτομα με ειδικότητα ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kediser@gmail.com (η αίτηση υπογεγραμμένη και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα σε μορφή .pdf), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς τα στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αναλυτικότερα στη διαδρομή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στη σελιδα: www.kedis.gr

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα