ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Δευτέρα  19 Ιουνίου 2023 και ώρα  13:30 σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, σύμφωνα το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ91/τ.Α’/13-04-2023) (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και  λήψης αποφάσεων  συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και  διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

Εδώ

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα