☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Ο Δήμος Σερρών και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. , σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», πρόκειται να υλοποιήσουν τη δράση «Νύχτα Χωρίς

Ατυχήματα», αύριο Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 στην πόλη των Σερρών.

 

14η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020